Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
21
-
05
20
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
00111   1  1 2    1  2  1    1  1 
0181          1 11   1   1   11  
0291      1 2          11111     
037      1       1 1    2   1   1
044  2          1       1        
054  1     1      1   1          
0681   2  111                 11 
075  1    1    1      1       1  
086 1      1            1   1 11 
0972 1 11      1                1
1011 1 1 11    12   1   1   1 1   
118   2          1  1  2  1     1
127     2     1    1   11  1     
134      11         1       1    
144      1   11                1 
155          2    1           1 1
165     11                1   2  
176  1  1       2  1          1  
18111 1   1      1   111 1 11  1  
199  1    11 1 1   1   1  11     
207 1     11      11 1     1     
218     1  11       11  1 1    1 
2216 24         2111         11111
235   1              1 1    1  1 
247 1  1       1 1   1 1     1   
2516 11 211   111   1 1   21    11
268     111 1  1             11 1
276       1       2   1  11      
2891     1   1  1  1   11    11  
293     1      1     1           
3016    11  1111 1 11  1 1 112   1
316   1 11          1 1        1 
32112  1     1    2 1 11 1       1
336     1  1       11 1       1  
346  1 1 1    1  1   1           
357       1    1      11 111     
367     1    1    1  1      1  11
3761      1          1  1  1   1 
385   11 1 1                  1  
3961 1          1    11         1
409   1 1 11 1  1    1  11       
416   1       1 11           11  
424    1               11 1      
436            1    1 1   1    11
446    2  1   1  1           1   
451411 2  2  1 1  1111   11       
464         1       1 1  1       
4771 1     1   1       1  1  1   
485    1 2              1 1      
499 1 1   1   1 1    1   111     
50711       1   1  1        11   
514    1   1               1   1 
5216 3  12  111 1  2   11     11  
538 11  1     1 1      1     1 1 
547   2           1    2     2   
554          11    1     1       
567           12 2        1    1 
5711        1 1 11   2    11111   
5881     1    1111 1         1   
599       11 11        11  1    2
6011       1   1 1     1 111112   
6112111   1   11  1 1  1 11   1   
62141  2   31 11    1        2  11
63101     111   1  1  21        1 
649  1  1   11         11  111   
6510  1 1 111         2 1    11   
669 1    1     11     11 11   1  
671311 2   1  1   121 1     1 1   
686   12      1   1           1  
6912 11      21   1 21        1 2 
707  11 1    2            1     1
7110   1      21  1       11 1 1 1
727 1  11 1        1 1   1       
7391          112 2      2       
746    1           1 1  11 1     
751011      1 1   1 1    12      1
7610  1     11 1 2     2 1   1    
7714         1 1    12 1 1  32 1 1
785               1 2      11    
7971        1  11        1 1   1 
809  12  1 11             1     2
818 1    1  11   1     1    1 1  
8217  1 1   12    11 2 111  1 3 1 
835       1       2 1  1         
844            1 1             11
8541                1      1   1 
867 1       1   1   1  1 1      1
8751 1      1 1        1         
8861    2  1 1              1    
891111   1  1  1   1 1 2 1 1      
9012 1 211 21       1 1      1 1  
919 1    1 1         1  1 1   1 2
9212    2           1  11 1 2  2 2
939    1        111       11 1 2 
946  1  1      1     1      1 1  
9514 1 11    1  1  211 1  1  1  2 
966      11  1   11      1       
977      1 1    11    1   1   1  
9810 1   1    11111  1 1     1    
997   1  1  1       12    1      
Các bộ số bạn đã lựa chọn: